Narcos

Posługi

POSŁUGI (DIAKONIE)

Kliknij, aby przejść na stronę konkretnej diakonii. Dowiesz się:

 1. Czym zajmuje się dana diakonia
 2. Kto jest osobą Odpowiedzialną za diakonię

DIAKONIA EWANGELIZACJI

-czynne zaangażowanie we wszystkie działania ewangelizacyjne podejmowane przez wspólnotę

-ewangelizacja uliczna

-pomoc misjom i ewangelizatorom

-przygotowanie i wykonanie materiałów drukarskich

-przygotowanie plansz informacyjnych

-rozwieszanie plakatów informacyjnych

-prowadzenie rozmowy z osobami na akcjach plenerowych

DIAKONIA WSTAWIENNICTWA

 • Odpowiedzialna za posługę GRAŻYNA DUBIEL
DIAKONIA WSTAWIENNICTWA

DIAKONIA WSTAWIENNICTWA

-powoływanie (organizowanie) grup modlitewnych

-przyjmowanie i rozdzielanie inencji do modlitwy

-podejmowanie modlitwy wstawienniczej

-podejmowanie wstawiennictwa na spotkaniach modlitewnych

-wyznaczanie osób do modlitwy o osłonę w czasie spotkań wspólnoty

DIAKONIA SŁOWA

 • Odpowiedzialny za posługę ADAM TRUBNY
DIAKONIA SŁOWA

ADAM TRUBNY

Tylko dla Zalogowanych:

DIAKONIA SŁOWA

-wyznaczanie osób do głoszenia

-głoszenie konferencji we wspólnocie

-głoszenie kerygmatu

-nauczanie poza wspólnotą

-przygotowanie materiałów formacyjnych

-głoszenie słowa na stronie internetowej wspólnoty

Mariusz Kwiatkowski:

-sprzedaż książek

DIAKONIA MEDIALNA

 • Odpowiedzialna za posługę ŻANETA LAPS
DIAKONIA MEDIALNA

ŻANETA LAPS

DIAKONIA MEDIALNA

-prowadzenie strony inernetowej

-promocja medialna wspólnoty

-nagrywanie konferencji (video)

Adam Trubny: – wykonywanie zdjęć

Andrzej Sznapka: – nagrywanie dźwięku

Izabela Jajko: -prowadzenie serwisu społecznościowego

DIAKONIA POMOCY

-rozpoznanie osób potrzebujących i rozeznanie sposobów udzielenia pomocy;

-ustalenie planu działania i udzielanie pomocy;

-zorganizowanie pomocy w transporcie dla osób potrzebujących (chorych);

-nadzorowanie pomocy pierwszoczwartkowej (przyniesienie kartonów, rozpakowanie toreb, segregacja i ewentualne rozdzielanie produktów); przybliżone określenie masy zebranych produktów;

Diakonia Pomocy – zasady działania

 

Poniższe zasady zostały napisane w oparciu o doświadczenia innych wspólnot, nasze własne, a przede wszystkim wskazówek zawartych w Słowie Bożym.

Ze względu na fakt, że wszystkie zasoby finansowe Wspólnoty, są darami serca jej członków i sympatyków, jesteśmy zobowiązani dysponować nimi ROZWAŻNIE.

W Didache czytamy:     

„Niech twa ręka poci się od trzymania jałmużny, aż dowiesz się, komu ją dać”.

 

Zgodnie z wizją Wspólnoty Klucz Dawida pozyskiwane środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na dzieła ewangelizacji. Część środków przeznaczamy na bieżące potrzeby Wspólnoty (np. sprzęt, poczęstunek dla uczestników spotkań wspólnotowych, itp.), jak również, w miarę możliwości, przychodzimy z pomocą osobom w potrzebie. Aby nie zawieść zaufania darczyńców, chcemy, by każda złotówka, która trafi do potrzebującego była wydana dobrze.

W związku z tym:

 • nie dublujemy działań innych wspólnot, grup charytatywnych, czy organizacji charytatywnych jak np. Caritas Polska;
 • rozdawanie żywności pozostawiliśmy zespołowi charytatywnemu z parafii św. Jadwigi w Chorzowie, któremu przekazywana jest żywność i środki chemiczne zebrane podczas spotkań Wspólnoty w pierwsze czwartki miesiąca;
 • staramy się nieść pomoc wszystkim osobom potrzebującym, także spoza Wspólnoty, których dotknęła jakaś klęska żywiołowa lub nieszczęście w rodzinie. W tym celu będziemy podejmować wspólne działania, skoordynowane z innymi organizacjami (według potrzeb);
 • pomoc dla osób potrzebujących z naszej Wspólnoty będzie realizowana po dokładnym rozpatrzeniu każdego przypadku indywidualnie, będzie skupiona na wyciągnięciu danej osoby z sytuacji, w której się znalazła, a nie na utrzymywaniu jej w tej sytuacji życiowej. Oznacza to, iż:
  • pomagamy znaleźć pracę, mieszkanie, brakujący w domu sprzęt, ubrania, meble itp.;
  • pomagamy wyjść z danej sytuacji wskazując drogi wyjścia np. przez pomoc duszpasterską, skierowanie na terapię, kierujemy do sprawdzonego psychologa, egzorcysty, itp.;
  • organizujemy zbiórki pieniężne na leczenie, które jest niezbędne, by objęte nim osoby mogły utrzymać zdrowie i normalnie funkcjonować w rodzinie;
 • pomoc finansowa głównie ma zastosowanie do sytuacji ratujących życie i zdrowie członków Wspólnoty i ich rodzin;
 • w uzasadnionych przypadkach realizujemy zakup leków w aptece wybranej przez Wspólnotę (najniższe ceny). Realizujemy recepty wystawione tylko dla członków Wspólnoty i ich rodzin. Recepty na parafarmaceutyki itp. nie będą brane pod uwagę;
 • w innych przypadkach sprawa będzie przedstawiona do rozpatrzenia Radzie Wspólnoty.

W przypadku, kiedy pomoc przekracza możliwości Wspólnoty osoby potrzebujące kierujemy do MOPS’u.

Zaprzestajemy udzielania pomocy osobom, które nie podejmują żadnych działań mogących wyrwać ich z obecnej sytuacji życiowej, w tym:

 • osobom nie chcącym pomocy w znalezieniu pracy;
 • osobom porzucającym znalezioną im pracę;
 • osobom odmawiającym przyjęcia pomocy innej, niż finansowa lub żywnościowa;
 • osobom, które z pobierania pomocy u wielu okolicznych wspólnot, organizacji charytatywnych, urzędów, uczyniły sobie sposób na życie;
 • osobom odmawiającym pracy nad poprawą swojego życia, w tym odmawiające udania się na zalecone terapie, nie chcące przyjąć zaproponowanej pomocy duchowej, odmawiające udania się do wyspecjalizowanych ośrodków pomocy, itp.

Wprowadziliśmy te zasady, gdyż wielu chrześcijan spotyka się z problemem ludzi nadużywających ludzkiej dobroci i serca, co często prowadzi do zniechęcania w czynieniu dobra tym, którzy naprawdę są w potrzebie.

 

„Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!  Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!” (2Tes 3,10-15)

Klucz Dawida

Chorzów 31.01.2020

DIAKONIA TAŃCA

-prowadzenie uwielbienia przez taniec i flagowanie

Agnieszka Miemiec: -przygotowanie i prezentacja dramy

Dramy

Taniec i flagi

DIAKONIA UWIELBIENIA

 • Odpowiedzialna za posługę MICHAŁ PALKA
DIAKONIA UWIELBIENIA

MICHAŁ PALKA

DIAKONIA UWIELBIENIA

-odpowiedzialność za całokształt diakonii uwielbienia

-oprawa muzyczna wszystkich spotkań modlitewnych

-oprawa muzyczna mszy z modlitwą o uzdrowienie

-oprawa muzyczna innych spotkań wspólnotowych

-organizowanie i prowadzenie spotkań osób posługujących na modlitwie

-prowadzenie śpiewu lub wyznaczanie osób do prowadzenia śpiewu na wszystkich spotkaniach wspólnoty

-organizowanie spotkań z osobami posługującymi wokalnie

-wyszukiwanie oraz przekazywanie piosenek i pieśni osobom odpowiedzialnym muzycznie

-prowadzenie śpiewu lub wyznaczanie osób do prowadzenia śpiewu na wszystkich

Lider

-prowadzenie modlitwy uwielbienia na wszystkich spotkaniach wspólnoty lub wyznaczenie osób do prowadzenia

DIAKONIA PROROCZA

 • Odpowiedzialny za posługę DARIUSZ DUBIEL
DIAKONIA PROROCZA

DIAKONIA PROROCZA

-rozeznawanie proroctw i słów poznania

-posługa słowem prorockim i słowem poznania podczas spotkań modlitewnych, oraz Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie

-słuchanie na indywidualnej modlitwie tego, co mówi Pan do wspólnoty i przekazywanie tych słów liderowi

-notowanie słów prorockich ze spotkań modlitewnych

DIAKONIA PORZĄDKU

 • Odpowiedzialna za posługę ILONA MYRTA
DIAKONIA PORZĄDKU

DIAKONIA PORZĄDKU

-przygotowanie sali w czwartek

-wyznaczenie osób do układania krzeseł

-przygotowanie sali na spotkania inne niż czwartkowe

-porządkowanie sali po spotkaniach (w razie konieczności)

-zadbanie o toalety (papier, ręczniki)

-nadzór nad „kantorkiem”

DIAKONIA LITURGICZNA

 • Odpowiedzialna za posługę KATARZYNA KUŁAGA
DIAKONIA LITURGICZNA

-odpowiedzialność za liturgię sprawowaną we wspólnocie

-wyznaczanie osób do posługi liturgicznej

-współpraca (lub odpowiedzialność) z zakrystią

-przygotowanie miejsca do adoracji

-czuwanie nad ładem i porządkiem w czasie liturgii i modlitwy

-wyznaczanie osób do wstawiennictwa na spotkaniach modlitewnych

DIAKONIA TECHNICZNA

 • Odpowiedzialny za posługę MARCIN BOTA
DIAKONIA TECHNICZNA

DIAKONIA TECHNICZNA

-dostarczenie sprzętu na miejsce

-rozkładanie i sprzątanie sprzętu nagłaśniającego

-zabezpieczenie sprzętu i kabli

-rozkładanie sceny koncertowej

-naprawa uszkodzonego sprzętu (wszelkiego)

-dbanie o sprzęt

DIAKONIA GOŚCINNOŚCI

 • Odpowiedzialna za posługę IWONA MISIEWICZ
DIAKONIA GOŚCINNOŚCI

IWONA MISIEWICZ

DIAKONIA GOŚCINNOŚCI

-przygotowanie/organizowanie poczęstunku przed spotkaniami (nie tylko w czwartek)

-czuwanie nad artykułami przeznaczonymi do poczęstunku

-prowadzenie rozmowy z nowoprzybywającymi na spotkania

-witanie uczestników

DIAKONIA OBRAZU

 • Odpowiedzialna za posługę AGNIESZKA SKLORZ
DIAKONIA OBRAZU

PIOTR PRUSKI

DIAKONIA OBRAZU

-przygotowanie miejsca prezentacji

-przygotowanie tekstów i obrazów do wyświetlenia

-obsługa rzutnika

-odpowiedzialność za sprzęt multimedialny i komputerowy

DIAKONIA ORGANIZACYJNA

-organizowanie wyjazdów

-koordynacja samochodów na wyjazdy

-wyszukiwanie miejsce i organizacja wyjazdów od strony logistycznej

-kontakt z instytucjami publicznymi

-prowadzenie rozmów z gośćmi

-dbanie o potrzeby zaproszonych gości

DIAKONIA OPIEKUŃCZA

 • Odpowiedzialna za posługę
DIAKONIA OPIEKUŃCZA

DIAKONIA OPIEKUŃCZA

-zorganizowanie opieki dla dzieci w czwartki (zabawki, zabawy, opieka,)

-zorganizowanie osób do pomocy przy dzieciach na rekolekcjach i innych imprezach

-przygotowanie miejsca do zabawy dla dzieci w czwartki

-sprzątanie po spotkaniu

Rada Wspólnoty

-omawianie i rozwiązywanie problemów wspólnoty

-opracowanie i rozdysponowanie zasobów finansowych

-opracowanie strategii rozwoju wspólnoty

-planowanie działań wspólnoty (rozplanowanie zasobów)

-opracowanie kalendarza imprez

-doradzanie liderowi w sprawach wspólnoty

Polityka prywatności i pliki cookies

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).   W celu dalszego korzystania ze strony kluczdawida.pl informujemy Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności
Przejdź do paska narzędzi